תקנון אתר וחנות

תקנון:

כל האמור בתקנון הינו בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

חברת דור דוד (להלן: “החברה”) – בעלת ומפעילת אתר www.dordavid.co.il (להלן: “האתר”)

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

 1. כל משתמש מצהיר בזאת כי הוא קרא את התקנון במלואו ומבין את כל הנאמר בו. הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש.
 2. כל משתמש ו/או רוכש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכל הוראות התקנון ותנאי השימוש של התקנון (להלן: “התקנון“), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמם בדבר הקבוע בתקנון.
 3. הזמנה, השכרה ורכישה של מוצרים באתר מותרת רק למי שהינו מעל גיל 18.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי וללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש באתר.
 5. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

רכישת  המוצרים

 1. פעולת רכישה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, או תשלום מזומן במקום באיסוף עצמי.
 2. כחלק מתהליך הקנייה, עליך למסור את פרטיך האישיים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה, ופרטי כרטיס אשראי. יודגש, כי בפרטי כרטיס האשראי והמידע האישי לא יעשה כל שימוש מעבר לביצוע הרכישה באתר זה.
 3. אישור הזמנה אינו מחייב את החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או אישור הזמנה ו/או זכות רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, ללא צורך בנימוק החלטתה וללא צורך בהסכמת המזמין.
 4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לרוכש על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 6. ייתכן וחלק מהמוצרים ו/או כולם יסופקו ע”י גורם שלישי, וככל ויווצרו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם שלישי, תהיה החברה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. החברה מתחייבת כי הינה פועלת על פי הוראות הדין ובפרט על פי חוקה הגנת הפרטיות וכי כל מידע שנמסר ע”י משתמשים האתר לא יועברו לכל צד ג’.
 2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת בצורה מאובטחת ע”י חברת UPAY סליקת אשראי.
 3. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

על אף הקצאת כל המשאבים ונקיטת כל האמצעים למנוע חדירה כלשהי לאתרנו ולמניעה של פגיעה אפשרית בפרטיותכם, אין באפשרותנו להבטיח זאת באופן מוחלט. לפיכך, בהסכמתך לתקנון זה הנך מצהיר ומאשר, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדנו ו/או נגד מי מטעמנו עקב פגיעה ו/או תקלה כאמור.

     אספקת המוצרים

 1. אספקת ההזמנה שבוצעה באתר הנה  בכפוף  לאישור ההזמנה ע”י החברה ורק לאחר תשלומה ופירעונה המלא של ההזמנה.
 2. מובהר כי אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת או באיסוף עצמי של הרוכש אם כך בחר במהלך ההזמנה, אלא אם נקבע אחרת.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם תוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
 4. לאספקת המוצרים יתווספו דמי משלוח שיפורסמו באתר החברה מעת לעת.
 5. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום, נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר ומיישוב ליישוב, וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם ומיקום המזמין.

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. הלקוח ו/או הרוכש רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו באמצעות אתר זה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן:”החוק”) והתקנות הנלוות לו בתוק ארבעה עשר ימים מיום רכישת המוצר.
 2. בכל מקרה בו הלקוח ו/או הרוכש, מבקש ביטול עסקה, במסגרת ה -14 יום,  לאחר שנשלח המוצר אל הרוכש המוצר (למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו, באריזתו המקורית ללא שום קלקול ו/או פגם ו/או  נזק ו/או שימוש לחברה .
 3. באם הלקוח ו/או הרוכש לא מעוניין במוצר ומבקש לבטל את העסקה, על הלקוח ו/או הרוכש להחזיר את המוצר עד שבועיים מיום הרכישה, כל זאת, בצירוף חשבונית. החברה מתחייבת לזכות את הלקוח ו/או את הרוכש בהתאם לחוק, ובלבד והמוצר  הוחזר שלם , באריזתו המקורית ללא כל פגם ו/או ו/או נזק ו/או וקלקול ו/או שימוש.
 4. ככלל אין החזר כספי ולא תתאפשר ביטול עסקה על כל מוצר שנעשה בו שימוש ו/או נפגם ו/או שאריזתו הושחתה ו/או נפגמה.
 5. אין באמור כדי להפחית ו/או לגרוע מההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן ו/או הוראות דין אחרות.

השכרת המוצרים ואחריות שימוש בהם

 1. פעולת השכרה של מוצרים באתר החברה נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, או תשלום מזומן במקום באיסוף עצמי.
 2. כחלק מתהליך הההשכרה, עליך למסור את פרטיך האישיים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, כתובת למשלוח ההזמנה, ופרטי כרטיס אשראי. יודגש, כי בפרטי כרטיס האשראי והמידע האישי לא יעשה כל שימוש מעבר לביצוע הרכישה באתר זה.
 3. אישור הזמנה אינו מחייב את החברה אשר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או אישור הזמנה ו/או זכות רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, ללא צורך בנימוק החלטתה וללא צורך בהסכמת המזמין.
 4. תנאי מוקדם לאישור פעולת ההשכרה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. לשוכר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בענין זה בכפוף לכך שהחברה תודיע לשוכר על העדר, המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם, אם שילם, לחברה ו/או תבטל את החיוב, אם בוצע בגין פעולת ההשכרה.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר החברה הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 6. ייתכן וחלק מהמוצרים ו/או כולם יסופקו ע”י גורם שלישי, וככל ויווצרו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם שלישי, תהיה החברה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לשוכר כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה.
 7. בעת קבלת המוצר, הלקוח יאשר את ההזמנה ע” חתימה. עפ”י החתימה הלקוח מאשר שקיבל את הציוד, במצב טוב ותקין וראוי לשימוש. לכל מוצר מצורף הסבר על אופן השימוש.
 8. חריגה מהוראות השימוש תהיה באחריות הלקוח לרבות כל נזק אשר יגרם כתוצאה מכך. על הלקוח ליידע את החברה על כל נזק ו/או תקלה ו/או בעיה במוצר באופן מידי עם היוודע על כך.
 9. במידה ויגרם כל נזק אשר נגרם הוא כתוצאה משימוש הלקוח, יפצה הלקוח את החברה על כל מקרה של הפסד ו/או תביעה כנגד החברה ו/או בגין הוצאות כספיות אחרות.
 10. אין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש במוצר.
 11. בכל מקרה של תקלה בציוד, על הלקוח לדווח באופן מיידי ובכתב על התקלה. בנוסף, יחזיר השוכר את הציוד מיד לחברה, ולא ייתן לתקן דבר אלא אם קיבל אישור בכתב מהחברה. פרט לבלאי הרגיל, יישא השוכר בכל הוצאות אחזקת הציוד ותיקונו.

שונות

 1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

אחריות מוצרים

 1. תעודת האחריות תחל מיום הרכישה ולמשך שנתיים, אלא אם כן ציון אחרת, באם הרכישה נעשתה באמצעות אתר האינטרנט של החברה, יום הרכישה יהיה לצורך עניין זה, מיום אישור התשלום בגין הרכישה על ידי החברה.
 2. תעודת האחריות הינה בעבור המוצר הנרכש בלבד ועל שם הקונה אשר שמו מופיע בחשבונית. תעודת אחריות יצרן זו, אינה ניתנת להעברה לאדם ו/או לגורם אחר.
 3. מובהר בזאת כי תיקון או החלפת המוצר או חלק מרכיביו בתקופת האחריות אינם מחדשים או מעריכים את תקופת האחריות.
 4. אחריות היצרן לא תחול על מוצר אשר ניזוק כתוצאה משימוש לקוי ו/או שימוש שלא על פי הוראות היצרן.
 5. באם יתקיימו אחד מהטעמים הבאים, לא תחול אחריות היבואן והחברה  תהא פטורה מכל אחריות:
 6. נזק שנגרם באמצעות כוח עליון לאחר מסירת המוצר ללקוח.
 7. נזק שנגרם בזדון או ברשלנות מצד הלקוח כגון: זעזוע, נפילה,שבר, מכה, לחץ מופרז, חשיפה לנוזלים, החזקה של המוצר בתנאים ססיסתיים אשר מהווים סכנה למוצר (חום/לחות).
 8. בוצע במוצר תיקון ו/או שנפתח על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
 9. הפרה של אחד מהסעיפים לעיל מסירה את האחריות של היצן מהמוצר.
דילוג לתוכן